• Eşi Bağlı Olmayanlar İçin Yapılacak Uygulama

  Hayatta ne istediğinize karar verin; kalkın ve başarana kadar asla vazgeçmeyin. Her şeyinle eşsiz olduğunu sakın unutmayın. Tıpkı, diğer herkes gibi.

  Bazen düştüğünüz umutsuz ve kötü durum size hayatın sonu gibi gelebilir ama herzaman deriz nefes alıyorsak umut vardır. Umutsuzluk bir hastalıktır ve hayata karşı kaybetmedin başında gelir. Kaybedenler hep umutsuzluktan kaybetmiştir. Siz en önce umudunuza sahip çıkın ve eşinizi size sonsuz bir sevgi ile bağlanması için bizimle iletişime geçin.

 • Sevdiğini Kendine Kördüğüm Gibi Bağlama Duası

  sevdigini-kendine-kordugum-gibi-baglama-duasiSevdiğini Kendine Kördüğüm Gibi Bağlama Duası, sevdiğiniz kişinin size bağlı olması demek kolay kolay kopamaması yani sevdiğiniz kişinin sizden ayrılamaması sizi terk edememesi demektir. Eğer ilişkilerde sağlam bir bağ olsaydı zaten ayrılıklar olmazdı ki bir ilişki için sevgiden daha da önemlisi kuvvetli bir bağdır. Bağ kuvvetli olunca sevgi bağdan zayıf kalsada ayrılık olmaz. Sevgi bağdan kuvvetli olsada bağ zayıfsa ayrılık olur. Bu nedenle siz sevgilinizle olan bağınızı kuvvetlendirmeyi hedefleyin. Bağlama büyüsü ile de bu dileğiniz çok basit ve hızlıca olur. Sevdiğini Kendine Kördüğüm Gibi Bağlama Duası konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Yandaki vefki yazın ve aşağıdaki duayı vefk üzerine okuyun. Dua budur: Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun.Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın.Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş’urun.Ve le neblüvenneküm bi şey’im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın.Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun.Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun.İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı’temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym.İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba’di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel’anühümullahü ve yel’anühümül laınun.İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve enet tevvabür rahıym.İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la’netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn.Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun.Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun.Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi endadey yühıbbunehüm ke hubbillah* vellezıne amenu eşeddü hubbel lillah* velev yerallezıne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemıav ve ennellahe şedıdül azab.İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun.Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev ve la yehtedun.Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya’kılun.Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta’büdun.İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.Ve leküm fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra* elvasıyyetü lil valideyni vel akrabıne bil ma’ruf* hakkan alel müttekıyn.Fe mem beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne yübeddiluneh* innellahe semıun aliym.Fe men hafe mim musın cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.

 • Kısmetsizler için evlilik büyüsü

  Aşk; en gizli ve en özel kimliğinize erişilmesine müsade etmektir. Sizi en az siz kadar tanıyacak bir ikincinizdir. Aşık olduğunuzda tüm sırlarınızla, tüm benliğinizle sade olarak çıkarsınız sevdiğinizin karşısına. Bütün zaaflarınızı bilir ve zaten en büyük zaafınızda sevdiğiniz olmuştur. Elbetteki sevdiğiniz bunu da bilir. Ama siz rüyadasınızdır hiç uyanmayacakmış sanarsınız ama birgün muhakkak uyanırsınız. Sevdiğiniz kişinin sizi ve zaaflarınızı nasıl kullandığını görmeniz uzun sürmez zaten. Sıkıldığında da çeker gider zaten. Üzülmek fayda değil hemen icraata geçmek lazım. Onu geri kazanmak lazım. Artık zaaf sizin ona değil onun size olmalıdır. Bunu nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

 • İlişkideki Bağlılık Sorunları İçin Dua

  Bir ilişki eğer arada kuvvetli samimi bir bağ yoksa bitmeye mahkumdur. Bu tür bir ilişkiye verilecek süre taraflardan birisinin karşısına daha cazip biri çıkana kadardır. Çünkü samimi bir sevgi aşk birlikteliği yok. İlişkinizdeki bağlılığı arttırmak için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.
  Kocanızın sizi ve yuvasını son derece ihmal ettiğini düşünüyorsanız böyle eş, kocaların gözünü dışarıya bağlamak gözünün başka kadınlara bakmaması için yapılabilcek bazı uygulamalar vardır. Aşağıdaki dua örneğin.
  Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerrî ve tüba’idunî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike II ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.

 • Eşini Kıskanmamak İçin Büyü

  Sevdiğin kişinin sana olan hisleri senin istediğin yönde değilse seni sevmiyorsa ve senden sadece faydalanıyorsa bu durumu tersine çevirip seni sevmesini sağlamak seni önemsetmek sana değer verdirmek için aşağıdaki duayı deneyebilirsiniz.Bu uygulamayı iş yerinizdeki arkadaşlarınıza,okulda bulunduğunuz ortamda yada sevgilinize şirin görünmek amacıyla sürekli olarak okuyabilirsiniz.Oldukça etkili olmasının sebebi bu konu ile ilgili bilinen en eski dua olarak yazılmıştır.Arabistanda bir çok hoca bu dua uygulamaktadır.Aşağıda gelen dua önemine binaen mercan duası diye adlandırılmıştır. Bu duayı her kimi Yazar ve üzerinde taşırsa halk arasında sevilen sayılan sözü dinlenilen oldukça şirin, sevimli ve hürmetkar bir kişi olarak görünür.

 • Sımsıkı Bağlayan Medyum

  Gözü dışarıda olan, sizinle ilgilenmeyen, sizi önemsemeyen sevgilinizi ya da eşinizi size sımsıkı bağlama amacı ile yapılan uygulamalardır. Bağlama vefki diye de adlandırılır. Bilinen en etkili tılsımlardandır. Medyum aracılığı ile yapılan bu işlemin hazırlanması bir hafta sürer. Daha detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

 • Muhabbet İçin Bağlama Duası

  Ya Şemusa ya helyusà yà ğayusà yà talyusà yà tàlmusà yà asbàvütin yà hin àli şeddàyi tevekkelü bi akdi nevmi fülanete binti fülanete fi mehabbeti fülanibni fülanete haysü mà kànet elvàhan 3 el acele 3 es sàat 3

  313 kere yedi gece onikiden sonra okunur.hakkında okunan kimse çok büyük bir ruhi bunalıma kapılır uyku uyuyamaz okuyana yahut okutana karşı elinde olmayarak şiddetli bi incizap duyar, onu görmek ona kavuşmak ister
  Kaynak : gizli ilimler hazinesi sayfa 1819

  bu arada ilk filanete binti fülanete yazan yere kendi anne adınız ve kendi adızın diğer yere de karşı tarafın anne adı ve kendi adı gelecek okuren d güzel kokulu bir buhur yakılacak günlük, öd ağacı gibi.

 • Sevgilimin Bana Bağlanması İçin Büyü İstiyorum

  Tam anlamıyla mutlu olabilmek için gereken tek şey bu anı, geçmişteki diğer anlarla karşılaştırmayı bırakmaktır. Bunlar üzer ve acıyı uzatır. Eğer gerçekten eskide yaşamayı istiyorsan eskide olan şeyleri geleceğe taşımanın yolunu bileceksin. Bunun nasıl olacağını biz biliyoruz. Sevdiğinizin tekrar size ilgi gösterdiği ve sevdiği günlerin geri gelmesini istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

 • sevdiğin sana sımsıkı bağlansın diye büyü

  Evlenmek istediği halde kendisine uygun kız bulamayan ya da beğenilmemesi itici bir tip olması bu kaderine boyun eğen bu yönden kısmeti tamamen kapalı olan kişinin beğenilerek evlenebilmesi ve kısmetinin açılabilmesi için:
  Kişiden 3 ayrı cami çeşmesinden birer bardak su getirmesi istendikten sonra su bir kabın içinde toplanarak önceden okunmuş olan bir tutam tuz içine katılarak su ile karışması sağlanır. Ardından dış kapının iç tarafına yere bir çember çizilerek kişi dizlerinin üzerine yüzü kıbleye dönük olarak ve yere bakması tembihlenerek çemberin içine oturtulur. Ardından kişinin çevresinde 7 tur atılırken çeşitli surelerden ayetler okunur ve dönme işlemi bitince kişinin başı kaldırılarak gözlerine bakılıp ardından kişinin gözlerine doğru Ya Seyyid, Ya Rahman, Ya Furkan, Ya Halikul insan Vel kuran diye mırıldanılarak kişinin gözlerine doğru üflenir. Kişi elinden tutularak çemberin dışına çıkartılıp ocağın başına oturtulur. Bir taşın üzerine 7 ALLAH 3 MUHAMMED yazılıp 7 kere illa kuvvete ya billah diye mırıldanılıp ocağa doğru üflenip yine ocağa tuzlu sudan 3 damla damlatılır. Ya Kassam diye başlayarak çeşitli surelerden ayetler okunur. Bu durum 3 hafta boyunca taşın üzerine yazmanın dışında her gün tekrarlanır.

  Kişi her gün bu tekrarların sonunda çevresinde beğenmiş olduğu kadınların bulunduğu yerlerde gezinmesi gerekmektedir.
  Sürenin bitiminde olay tekrarlandıktan hemen sonra şekli görüle muska hazırlanarak naylonlanıp erimiş balmumunun içine batırılarak yapışması sağlanır.

  Muska kişi isteğine kavuşana kadar gizlice üzerinde taşır ancak banyo yaparken ve yatarken yastığının altında saklamak şartıyla çıkartılır. Erkek istediğini elde edince muska naylonun içinden çıkartılarak sıcak bir suyun içinde eritilip evlendiği kadına hissettirmeden gizlice içirilir.

 • Bağlama Duası Yaparken Dikkat Edilecekler

  Muhabbet mevzusunda kuranı kerimdeki muhabbetten bahseden ayetlerden istifade edilebilir. Şöyleki. Bu ayetler harflerinin adedi kadar yahut 100 er defa okunmaya devam edilip dua edilerek hadimlerinden yardım istenir.